Statens byråkrater i Statnett driver partipolitikk

Statens byråkrater i Statnett driver partipolitikk

Det har i det siste kommet frem at byåkratene i finansdepartementet har blitt beordret av Arbeiderpartiet til å bedrive partipolitikk. Departementet har brukt tiden sin på å lage notater til Arbeiderpartiet om hvordan de kan angrope Fremskrittspartiet. Dette er meget uheldig da vi i Norge bør kunne forvente at byåkratene skal utføre den jobben de er satt til og det er å administrere Norge til det beste for innbyggerne etter de politisk vedtak som et flertall til enhver tid fatter. Byråkratene skal selvfølgelig være partipolitisk nøytrale og de skal ikke bedrive partipolitikk.

Jeg kom i dag over enda et område der jeg synes byråkratene går for langt. Det statseide selskapet Statnett skal utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet i Norge. De skal altså utføre den politikken deres eiere til enhver tid vedtar og de skal være lojale mot eierne sine. Statnett skal gi politikerne nøytral og objektiv informasjon om flere alternativer, så skal politikerne fatte den beslutningen de mener er best før Statnett skal utføre det politiske vedtaket de er satt til. De skal ikke drive med markedsføring av et av synene i en politisk debatt på lik linje med at finansdepartementet ikke skal bedrive partipolitikk. Jeg blir derfor overasket når jeg på Aftenposten.no ser at Statnett har satt inn følgende annonse:

De har også laget en egen side som jeg vil kalle en lobbyside der de argumenter heftig for hvorfor monstermastene er det eneste fornuftige og ikke minst hvorfor man ikke etter deres syn kan legge sjøkabel. Jeg oppfatter dette som ren markedsføring for luftkabler og jeg stiller spørsmål ved om det er riktig bruk av skattebetalernes penger at et statseid selskap går bruker skattebetalernes penger på å kjøpe annonseplass for å forfekte et syn i en debatt der politikerne ikke skal fatte sin endelige beslutning før i februar.

Goto Top