Samferdsel i Moss

Samferdsel i Moss

Artikkelforfatter: Arild Svenson, bystyremedlem Moss FrP 

Bilen har en viktig rolle i det norske samfunnet. Vår hverdag er avhengig av bil, om det er å komme seg frem og tilbake på jobb eller til butikken, eller om det er å frakte varer fra leverandør til forhandler innenfor næringslivet. Lokal samferdsel må også sees i lys av nasjonale føringer. FrPs holdning er bl.a. at det er høyst urettferdig og ilegge norske bilister bompenger for å bygge ut vei når staten krever inn 64 milliarder og kun bruker 17 av mrd av disse på vei.

I Moss er diskusjonen om bompenger dessverre nedtonet. Grunnen antas å være at alle de andre partiene i Moss er positive til bompenger – det er ikke FrP. Vi mener det finnes flere gode grunner i tillegg til ovennevnte for at veiløsninger i Moss ikke kan finansieres med bompenger:

1.       Veistrekningen som det i all hovedsak snakkes om er fergetrafikken fra kanalen til E6 – trafikk fra Norges største fergesamband. Trafikken fra fergene får begeret til å flyte over og det må være statens oppgave og finansiere en vei som ev. er underdimensjonert fordi fergetrafikken overbelaster den.

2.       Det skal utredes en fergefri forbindelse Moss – Horten. FrP mener dette er den aller beste løsning på utfordringene. Sammenlignet med de utallige tunnelene på vestlandet tror vi at det vil bli bygget en fast forbindelse i relativt nær fremtid. Hvis man nå da bestemmer seg for en bompengefinansiert veiløsning i Moss kan man risikere at det ender opp å kun bli et lokalt ansvar for betaling den dagen fergetrafikken opphører pga. fastlandsforbindelse og at fergetrafikkens bidrag til bompengeinntekter forsvinner.

3.       Uten fergetrafikken kan Moss klare seg med dagens veier, beholde skjønnheten og idyllen, og være en perle ved Oslofjorden. FrP mener det er veien å gå fremfor å gjøre om Moss til en stor trafikkmaskin i all hovedsak generert av fergetrafikken.


Offentlig kommunikasjon er et annet viktig transportmiddel som også berører Moss i stor grad. Jernbanen har gått igjennom Moss siden den ble åpnet i 1879 og i dag, mer enn 130 år senere er dagens trase en utfordring. Det er med 100 – 150års perspektiv man må regne med at de valg man fatter i dag vil påvirke fremtiden for Moss. Løsningen de andre partiene er enige om, Mossetunnelen/2B, tar ikke hensyn til dette:

1.       Løsningen Mossetunnelen/2B kan ikke forenes med en mulig jernbanebro/tunnel over fjorden.

2.       Mossetunnelen/2B kan ikke benyttes for fremtidig høyhastighetstog mot Europa.

3.       Mossetunnelen/2B vil ikke være best for fremtidens Moss hvor det meste av fremtidig bosetting vil komme øst, syd og nord for dagens sentrum.

Moss må ha en løsning for fremtiden, ikke bare for de nærmeste 20 – 30 årene… Vi mener derfor at de andre partiene må stille sine nå mer enn 20 år gamle planer og ønsker i bero, og foreta en ny analyse for hva som er beste løsning for fremtidens Moss.

Goto Top