Flaut av SV

Flaut av SV

Flaut av SV

Det er et gode at vi har politisk uenighet i et demokrati. Det viser at demokratiet er reelt. Det er sunt med politisk uenighet, så lenge den politiske meningsytringen er ”renhårig”. I dette legger jeg at vi som politikere bør erkjenne de faktiske forhold – også i de tilfellene det ikke taler til vår fordel.

Etter mitt syn er det noe voksent og modig ved at et parti kan erkjenne at ”OK, her tok vi feil. Nå er vi villige til å fikse det.” Motstykket til denne ”renhårigheten” er når politiske parti prøver å gi inntrykk av at de har ment noe helt annet, og at det er alle andre sin feil at konsekvensene ble som de ble. Den siste tiden har SV vist seg å være i en helt egen klasse hva gjelder siste kategori. Det vil si; jeg forutsetter at de tilhører siste kategori. Alternativet er at de ikke skjønner konsekvensene av sin egen politikk.

La oss starte med uførereformen. SV har vært på med leserinnlegg, avisoppslag og innlegg i stortingssalen om at arbeids- og sosialministeren må ”fikse det”. Bakgrunnen var at uførereformen – foreslått av de rødgrønne og vedtatt i 2011 – trådte i kraft 1. januar 2015. Som følge av reformen får enkelte uføre lavere netto ytelse enn tidligere. SV hyler og skriker over at sånn kan det ikke være. Da er jo mitt enkle spørsmål; Når SV visste at dette ville bli konsekvensen, hvorfor foreslo de og vedtok reformen da?

I stedet bruker de en hel masse tid og energi på å rette pekefingeren mot sittende regjering. Det er ikke noen form for erkjennelse av at de er uførereformens fedre og mødre, og at de nå har skiftet standpunkt.

La meg forklare:

 

Stoltenberg/uførereformen innebar at uføretrygden skulle skattlegges som lønn, og at uføreytelsen skulle økes med 15 % for å kompensere for økt skatt.

Reformen hadde blant annet den konsekvens at skattebegrensningsregelen forsvant. Skattebegrensningsregelen var særlig gunstig for uførepensjonister med andre inntekter enn selv uføreytelsen og med høy gjeld. Det åpenbare spørsmålet er jo om SV virkelig trodde at det ikke hadde noen betydning at skattebegrensningsregelen forsvant? Tror SV at vi hadde en skattebegrensningsregel bare for moro skyld?

Det er viktig å få frem at årsaken til at noen kommer dårligere ut, er nettopp at skattebegrensningsregelen forsvinner. Skattebegrensningsregelen ga en del fordeler i forbindelse med andre skattbare forhold utover uføreytelsen. Det er i denne sammenheng interessant å se på forslaget som ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen.

Det fremgår eksplisitt av forslaget at den rødgrønne regjeringen mente at man ved konverteringen til ny uføretrygd burde legge til grunn at ”uføre ikke har andre inntekter enn uføreytelsen, og ikke har andre fradrag enn standardfradrag. Dette vil sikre at personer med lik uførepensjon i dag, får lik uføretrygd etter konverteringen. Personer med andre inntekter enn uføreytelsen og/eller andre fradrag enn standardfradrag, vil kunne få en noe høyere eller lavere inntekt etter skatt enn tidligere som følge av at ytelsen blir skattlagt som lønn.”

Den rødgrønne regjeringen sa med andre ord at man valgte å se bort fra andre skattbare forhold utover uføreytelsen. Men det er jo nettopp disse andre skattbare forholdene som fører til at noen får dårligere nettoytelse! Det er disse skattbare forholdene som skattebegrensningsregelen skjermet fra hard beskatning. Hva gjelder nivået på selve uføreytelsen er målet langt på vei oppnådd. De fleste har omtrent lik eller lik uføreytelse, men fordi de også har andre inntekter eller gjeld, så skattes de hardere nå som skattebegrensningsregelen er blitt borte.

Videre interessant er det å se på hva de rødgrønne mente med at de fleste skulle få ” tilnærmet samme uføreytelse etter skatt som tidligere”. Det ble ikke gjort noe forsøk på å vise hvor store utslagene kom til å bli. Det ble heller ikke konkretisert hva man la i uttrykket ”tilnærmet samme uføreytelse etter skatt som tidligere”. Faktisk så fremgår det av skatteforslaget fra 2012, fremmet av tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap), at noen ville kunne tape så mye som 10.000 kroner, uten at SV så noe behov for en overgangsordning.

Selv ikke da dette ble påpekt av FrP under behandlingen av reformen, at noen ville tape og det kunne være behov for en overgangsordning, fikk vi de rødgrønnes oppmerksomhet og vårt ønske om overgangsordning ble blankt avvist.

Jeg er imidlertid enig i at det ideelle hadde vært om ingen hadde tapt. Jeg er imidlertid glad for at Høyre-/Fremskrittspartiregjeringen, var den regjeringen som tok problematikken på alvor. Før uførereformen trådte i kraft, la sittende regjering på plass en overgangsordning for å forbedre de rødgrønnes reform. I revidert nasjonalbudsjett er den ytterligere forbedret. 188.000 mennesker – et flertall – kommer bedre ut med reformen, mens de fleste som taper vil ha et tap på ca. 5,50 kr per dag. Dette tallet hadde sett mye annerledes ut med de rødgrønnes løsning.

De siste dagene er det pensjonsforliket som har sørget for at SV er fulltidssysselsatt med å spre det glade budskap: ”Fiks det!”. Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, hevder til og med på Twitter at dette må regjeringen fikse, og at dette gikk problemfritt under regjeringen som SV var en del av. Dette er ett av to: billig retorikk eller total mangel på forståelse og rett ut uvitenhet om pensjonsreformen.

Pensjonsforliket er nok en sak fremmet av SVs regjering. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som stemte mot pensjonsreformen og som fortsatt er imot pensjonsreformen.

Da Stortinget vedtok pensjonsforliket, ble det besluttet at pensjoner under utbetaling skulle reguleres med reallønnsvekst minus en fast faktor på 0,75 %. Underreguleringen er vedtatt som lov av Stortinget mot FrPs stemmer. Dette har bidrar til at pensjonistene har fått forbedret kjøpekraft hvert år frem til nå.

For første gang siden pensjonsreformen trådte i kraft, er reallønnsveksten blant yrkesaktive moderat. Det innebærer at pensjonistene får en negativ kjøpekraftsutvikling, selv om de får mer i kroner og øre. Enkelt sagt betyr dette at man kan kjøpe mindre for de samme pengene ettersom prisveksten er høyere enn oppgangen i kroner og øre. Reallønnsveksten kjenner man ikke til før året er omme, men den stipuleres hvert år. I år er reallønnsveksten stipulert til å bli 0,6 %, og når man da trekker fra 0,75 % vil man få en negativ kjøpekraftsutvikling. Dette aksepterer ikke FrP og vi vil derfor fremme forslag som sikrer pensjonistene mot negativ kjøpekraftsutvikling da vi synes det er urimelig og usosialt at mennesker som har arbeidet og betalt skatt gjennom et langt liv skal være de eneste i Norge som får redusert sin kjøpekraft.

Nok en gang hyler SV om uforutsette konsekvenser, og hevder at de ikke ante at det fantes en mulighet for negativ kjøpekraftsutvikling.

La meg lime inn en skjermdump fra SV-regjeringens forslag:

SV pensjon

 

Jeg tenker at SV må enten begynne å lese sakspapirer, eller så bør de hefte seg med andre saker, for hele seansen begynner å bli ganske pinlig. Ja, jeg blir rett og slett flau av SV.

FrP har i denne saken holdt sin sti ren. Vi stemte mot pensjonsforliket bl.a. fordi underreguleringen på 0,75 % er urettferdig. Det er FrPs klare standpunkt at det er uakseptabelt at pensjonistene går i minus. Regjeringen har nå satt i gang et arbeidet for å vurdere endringer i reguleringsprinsippene, og det er jeg glad for.

La meg imidlertid gjøre det klinkende klart: Det var de andre partienes krystallklare intensjon at underreguleringen på 0,75 % skulle opprettholdes også i år hvor pensjonistene ville gå i minus. Uten FrP i regjering er det 100 % sikkert at det ikke ville blitt løftet en finger for alderspensjonistene.

Jeg håper at SV for fremtiden kan bidra til det politiske mangfoldet vi alle ønsker oss; en renhårig debatt hvor korrekte fakta står sentralt – også i de tilfellene disse ikke nødvendigvis taler til vår fordel. I denne bloggposten har jeg valgt å ikke angripe AP, for de har valgt å holde kjeft om disse sakene i håp om at de skal slippe å fortelle at de var hovedarkitektene bak både uførereformen og pensjonsreformen som har rammet folk flest.

Goto Top