Systemer er viktigere enn individuelle valg

Systemer er viktigere enn individuelle valg

«Systemer er viktigere enn individuelle valg», ja dette ble faktisk sagt i dagens fylkesting av APs fylkesgruppeleder, Helge Kolstad. Dette er ikke det eneste spesielle utsagnet som ble sagt fra fylkestingets talerstol i dag. Fylkestinget får dessverre alt for liten oppmerksomhet i media og blant befolkningen noe jeg tror skyldes at de færreste ser behovet for fylkeskommunen i lille Norge. Selv så ønsker jeg å legge ned fylkeskommunen, men vi må ikke glemme at dette forvaltningsnivået arbeider med flere viktige områder som bla. veier og de videregående skolene. Dette og flere andre oppgaver må fortsatt utføres og derfor bør disse oppgavene fordeles på kommune, stat og private. I Østfold er vi etter min mening veldig heldig med de ansatte vi har i fylkeskommunen da de i all hovedsak er dyktige ansatte med integritet, fagkunnskap og ikke minst behandler de også opposisjonen med respekt. Dette er ansatte jeg mener bør fortsette det gode arbeidet de gjør, men uten å måtte jobbe i fylkeskommunen da det er byråkratisløsing å ha tre forvaltningsnivåer i lille Norge.

Totalt behandlet vi 15 saker i dag, men flere av sakene var ikke så spennende da det var formalitetssaker som behandling av årsmeldinger fra noen råd/utvalg uten særlig myndighet, navn på veistrekninger etc. Men det er tre saker jeg vil dra frem da de etter min mening viser behovet for et sterkt FrP.

1. Ny Kråkerøyforbindelse

Kråkerøyforbindelsen handler i all hovedsak om en ny bro over til Kråkerøy i Fredrikstad. Denne saken er avgjort for lenge siden og mye av prosjektet er ferdigbehandlet. De andre partiene valgte dessverre at dette skulle bompengefinansieres og de valgte faktisk at bilistene skal betale 104% av det veien koster. FrP kjempet imot dette både i Fredrikstad Bystyre, Østfold fylkesting og på Stortinget, men de andre partiene inkludert Høyre som gikk til valg i 2009 i Østfold mot penger stemte for at dette skulle bompengefinansieres. Saken i dag dreide seg om fylkeskommunen skulle utløse en opsjon som gjorde at man fikk rustet opp mosseveien i tråd med planene. Dette er et fylkeskommunalt ansvar, men allikevel har fylkespolitikerne krevd at Fredrikstad kommune skal ha en barnehage langs veien og ikke studentboliger som kommunen selv ønsker. Dette mener jeg er en utidig innblanding fra fylkespolitikerne der de stiller krav som ikke man har myndighet til å stille etter min mening. Her stod FrP alene i vårt syn om at det er uaktuelt at fylkeskommunen skal overstyre hva kommunen ønsker å benytte sine arealer til.

2. Evaluering av Østfoldhelsa

Dette var egentlig en relativt liten sak som utviklet seg til å bli en ideologidebatt mellom AP og FrP. Monica Gåsvatn(FrP) gikk til angrep på Arbeiderpartiets formynderholdning der de og sosialdemokratiet legger opp til en formynderpolitikk basert på tvang. AP slo tilbake og mente at FrP ikke var flinke nok i folkehelsesaken og nevnte bla. at vi gikk imot å forby brus på de videregående skolene. Selv så tok jeg da ordet og slo et slag for den individuelle friheten og troen jeg har på at enkeltindividene selv vet hva som er best for de selv og man trenger ingen politiker til å styre våre liv. Litt humoristisk nevnte jeg paradokset med at vi forbyr en 18 år gammel elev eller en 60 år gammel lærer å kjøpe seg en brus, mens fylkestinget for 15 min siden satt og spiste kake. Noen spiste, andre(inkludert meg selv) droppet å spise kake. Det var da APs gruppeleder Helge Kolstad kom med utsagnet «Systemer er viktigere enn individuelle valg». Dette er etter min mening et skremmende utsagn, men samtidig har jeg lenge forstått at dette er AP sitt syn, men at de velger å si det offentlig hadde jeg aldri trodd. Jeg er glad for at dette ble sagt, da det tydelig viser de politiske forskjellene mellom systemforsvarerne i AP og de av oss som setter enkeltindividene før systemene.

APs gruppeleder, Helge Kolstad. Foto: www.ostfoldfk.no

3. Aldersgrense blant ansatte

De andre partiene ønsker at fylkeskommunen skal videreføre en aldersgrense på 70 år som sier at den dagen du blir 70 år så skal du sier opp. Dette blir for meg helt prinsipielt galt da hvert enkelt menneske må behandles individuelt og hvis f.eks. en lærer runder 70 år og fortsatt er faglig dyktig og utfører jobben sin på en utmerket måte og at vi som arbeidsgivere har behov for denne kompetanse ser jeg ingen behov for at personen skal måtte slutte hvis personen selv ønsker å fortsette i yrket sitt noen år til. Fremskrittspartiet stod dessverre alene i dette synes også, og jeg mener dette på ny illustrerer forskjellen på de som setter systemene foran enkeltindividene. En ansatt skal bli vurdert på bakgrunn av sin dyktighet, ikke på bakgrunn av kjønn, alder eller etnisitet.

For de av dere som vil lese hele saksheftet til dagens fylkesting finner den her. Jeg tok en del bilder, primært portrettbilder av FrPs representanter i dagens fylkesting, disse kan du se på min Flickr konto eller på min side på Facebook.

Goto Top