Skyver problemene til etter valget

Skyver problemene til etter valget

Rådmannen i Moss la i går frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for de 4 neste årene i Moss. Budsjettet blir vedtatt av bystyret i desember. Fremskrittspartiet kommer som vanlig til å legge frem et eget forslag som tydelig viser hvilke retning vi ønsker at Moss kommune skal styres etter. Siden vi er i opposisjon så har jeg liten tro på at vårt budsjett blir vedtatt, men vi kommer allikevel til å bruke mye tid og krefter i vårt alternative budsjett sånn at innbyggerne ser hva vi faktisk prioriterer og nedprioriterer. Så fort vårt budsjettforslag er ferdig skal jeg legge det ut her på bloggen min. Men kom gjerne med innspill allerede nå så jeg får tatt de med i budsjettarbeidet.

Mine umiddelbare kommentarer til rådmannens budsjettfremlegg er at det er i all hovedsak som ventet. Budsjettet baserer seg i stor grad på de vedtak som posisjonspartiene(AP, SV og R) tidligere har vedtatt. Det som er utfordringen i det fremlagte forslaget er etter mitt syn at man skyver problemene foran seg, og helst til etter valget. Her er noe av det som vil skape problemer i 2012:

  • Det legges ikke opp til en økning av eiendomsskatten i 2011, men så fort valget er over så er det lagt inn en massiv økning fom. 1 januar 2012 og en ytterligere økning i 2013
  • Veibudsjettet som går til vedlikehold er halvert. Dette vil bare utsette problemet og bli dyrere om noen få år når vedlikeholdet MÅ tas.
  • Løpende vedlikehold av kommunale bygg reduseres med hele 7 mill. Dette vil på lik linje med vei påføre kommunen betydelige ekstrautgifter om noen få år.
  • Reduksjon av sykehjemsplasser. Kommunen kjøper i dag noen sykehjemsplasser utenfor kommunen, dette er plasser som kommunen legger opp til å si opp 1. oktober 2011. Hvor beboerne skal flyttes sier ikke budsjettet noe om.
  • Effektiviseringsarbeidet i kommunen ser ut til å stoppe opp og det er i praksis ikke noen reduksjon i et tungt byråkrati.

Det er også flere positive ting i budsjettet

  • Flere tjenester til selvkost. Altså at flere av tjenestene som har brukerbetaling blir priset til det tjenesten reelt koster. Dette er også bra for det kan skape en reell konkurransesituasjon der private tilbydere kan komme på banen til tross for allergi mot private tilbydere i Moss. Men hvis subsidiene av SFO i praksis opphører som rådmannen nå foreslår kan foreldrene i større grad velge private alternativer
  • Rådmannen tar et betydelig kutt i kultursubsidier til voksne som kan betale for seg selv. Dessverre skjermer rådmannen Punkt Ø/Momentum som årlig mottar ca 15 mill i offentlig støtte(ca 3,2 mill fra Moss kommune)

Selv om Fremskrittspartiet ikke er ferdig med sitt budsjettforslag enda kan jeg garantere at de punktene jeg har nevnt ovenfor er punkter vi vil gjøre noe med. Hovedfokuset for oss vil være å skape en sunn og levedyktig kommuneøkonomi for å gjøre det mulig å redusere for så å fjerne eiendomsskatten og sikre primæroppgavene som skole, helse og omsorg i kommunen.

Goto Top