Ordførere uten ryggrad

Ordførere uten ryggrad

De to siste dagene har jeg vært på fylkesmøtet til KS(kommunenes sentralforbund) Østfold. KS er kommunenes egen interesseorganisasjon og samtlige kommuner i Østfold er medlem. Fylkesmøtet er det høyeste organet i KS Østfold og der sitter det politikere fra samtlige kommuner som er valgt av sitt respektive kommune/bystyre. Det er vanlig at vi på slutten av møtet vedtar noen resolusjoner/uttalelser rundt emner vi mener er viktig for innbygerne i Østfold. Disse uttalelsene blir da sendt videre til KS sentralt som har jevnlige møter med Regjeringen noe som gjør KS til en viktig organisasjon.

Fremskrittspartiet ønsket i dag å fremme to uttalelser, den ene handlet om barnevernet og viktigheten av at barnevernet får de ressursene som trengs for å kunne ha et forsvarlig tilbud. Den andre uttalelsen handlet om statlig og regional overstyring av kommunene i arealsaker. Dette er to viktige områder som Fremskrittspartiet mener det er viktig at KS arbeider med. Møtelederen på dagens møte, KS leder og fylkesordfører Ole Haabeth(AP) ønsket å nekte FrP å fremme våre forslag til uttalelser. Han fikk dessverre støtte fra AP, SV og Senterpartiets representanter som vedtok at Fremskrittspartiets forslag til uttalelse ikke skulle bli behandlet. Dette er mildt sagt udemokratisk da det er helt normalt i et demokrati at samtlige partier skal få lov til å fremme de forslag de selv ønsker, for så å få en avstemning om organet støtter forslaget eller ikke. Denne muligheten ønsker altså AP, SV og SP å nekte FrP, H, V og de andre partiene i opposisjon. Sånn de nå legger opp systemet er det i praksis kun forslag som kommer fra posisjonspartiene AP, SV og SP som vil bli behandlet.

Da vi etter den debatten skulle behandle flere spørsmål vi hadde fått fra KS sentralt fremmet jeg forslag om en ny setning under kapitelet som omhandlet områder der vi mente kommunene ble overstyrt. Jeg fremmet da forslag om at kommunene var lei av statlig og regional overstyring i arealsaker. Dette er noe jeg vet de fleste Ordførerne fra AP støtter Fremskrittspartiet i. Grunnen til at jeg vet dette er fordi Østfold fylkesting(som ledes av AP) har vedtatt en fylkesplan som nekter kommunene å selv få disponere over kommunens arealer. Det er altså fylkespolitikerne som muligens aldri har vært i Halden som skal bestemme hvor man skal få lov til å bygge i Halden. Dette har flere av Arbeiderpartiets Ordførere protestert mot da de er enig med FrP i at en kommune selv vet hvor skoen trykker og de må selvfølgelig få bestemme over sin egen kommune. Jeg hadde derfor regnet med støtte fra flere av disse AP og SP Ordførerne som har klaget på fylkets overstyring av kommunene. Da vi kom til votering så valgte samtlige av AP og SP Ordførere(et unntak) å følge partipisken til fylkesordfører Ole Haabeth om å stemme ned et forslag de støtter. Det hederlige unntaket var AP Ordfører i Marker, Stein Erik Lauvås som brøt ut av partipisken og støttet mitt forslag. Resten av Ordførerne valgte altså å stemme imot sin egen overbevisning og imot et forslag som er til det beste for kommunene de er Ordførere i. Lojaliteten deres er altså større til APs fylkestingsgruppe enn til deres egen integritet og innbyggerne de representerer. I dag fikk jeg dessverre så mange politikere uten ryggrad.

Goto Top