Kriminelle samer kan slippe fengsel

Kriminelle samer kan slippe fengsel

Kriminelle som har samisk bakgrunn kan slippe fengsel, kun pga. at de er samer. Bakgrunnen for dette er at dagens regjeringspartier og Høyre, KrF og Venstre har vedtatt at Norge skal tiltrå den såkalte ILO-konvensjonen. ILO står for «Den internasjonale arbeidsorgansasjonen» og de har laget en konsensjon som såkalt skal beskytte urfolks rettigheter. Stortinget valgte å overse FrPs advarsler om at alle innbyggere i Norge skal behandles likt, ha like rettigheter og plikter uavhengig etnisitet, kjønn osv. I ILO konvensjon nr. 169 som de andre partiene vedtok at Norge skulle følge står det:

1. Når det fastsettes straff med hjemmel i alminnelig lovgivning overfor medlemmer av disse folk, skal det tas hensyn til deres økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk.

2. Fortrinnsvis skal andre straffereaksjoner enn fengsling benyttes.»

Illustrasjonsfoto. Foto: Christoph Silvanus

Dette føyer seg inn i rekken der vi godtar at enkelte folkegrupper skal få fordeler som ingen andre har i Norge. Vi har tidligere sett det når det gjelder innvandrere og asylsøkere som ofte får rettigheter og goder som resten av befolkningen kan se langt etter. Jeg mistenker at de øvrige partier kommer til å dysse ned denne helt absurde saken som jeg tror ytterst få, om noen i Norge faktisk har forståelse for. Det er allerede flere kriminelle som har hevdet de er samer og som har påberopt seg ILO-konvensjon nr. 169 for å slippe fengsel. La oss fjerne all forskjellsbehandling og være klar på at vi i Norge har et lovverk og det skal gjelde for alle i Norge.

Goto Top