Fremtidens Moss

Fremtidens Moss

Fremtidens Moss

Moss er en by med en fantastisk beliggenhet med sin nærhet til sjøen, Vansjø, E6, Oslo og flyplass. Samtidig er det en by i endring, fra en tradisjonell industriby til en mer moderne by med andre typer arbeidsplasser enn de tradisjonelle industriarbeidsplassene.

Når byen nå skal utvikles er det viktig at vi aldri glemmer den stolte industritradisjonen byen er bygget på, samtidig må vi bygge en by som er tilpasset fremtidens behov, muligheter og ønsker. Fremtidens industri og andre plass- og støykrevende arbeidsplasser bør plasseres utenfor sentrum sånn at de kan utvikle seg i tråd med behovene de til enhver tid har, samtidig som sentrum bør utvikles i tråd med de behovene fremtidens Moss har. Denne tankegangen har Moss FrP lagt til grunn i utformingen av vår byutviklingspolitikk. Derfor har vi vært og er uenig med AP og H i flere byutviklingsprosjekter. De ønsker å bygge jernbanen basert på en trase tilpasset behovene Peterson i sin tid hadde. FrP vil bygge jernbanen tilpasset det beste for innbyggere og pendlere. Målet for jernbanen i Moss må være å skaffe pendlerne raskest mulig reisetid til Oslo og samtidig bidra til økt aktivitet i sentrum. Den samme tankegangen ligger til grunn når vi er motstandere av den planlagte monsterhavnen i Moss. Allerede har vi en av Norges største containerhavner midt i sentrum, til tross for dette ønsker AP og H en massiv utvidelse av havnen, noe som vil båndlegge betydelige arealer for fremtiden. FrP er tilhengere av å flytte mer av godstrafikken over på havn, men det betyr ikke at havnen må ligge midt i sentrum på en av de fineste tomtene vi har. En containerhavn bør ligge utenfor sentrum sånn at vi unngår at innbyggere og turister i Moss vil bli gjerdet inn med en mur av containere som hindrer sjøutsikt, rekreasjonsområder og utvikling. FrP har lansert noen tegninger som viser hvordan området kan utvikles hvis vi får gjennomslag for å flytte havnen ut av sentrum. Da vil dagens havneområde kunne få boliger, handel, parker, hotell, sykehjem og mye annen næringsaktivitet som vil skape langt flere arbeidsplasser samtidig som byen da utvikler seg til det beste for byens innbyggere.

Her er en tegning som illustrerer hvordan Moss kan se ut i fremtiden

Her er en tegning som illustrerer hvordan Moss kan se ut i fremtiden

Et annet område som skiller Moss FrP fra de øvrige er synet på en fergefri forbindelse. Ingen av partiene ønsker en rasering av Jeløy eller Mosseskogen og det er uaktuelt med store motorveier over det vakre kulturlandskapet vi har. Samtidig finnes det flere muligheter for å få en fin fergefri forbindelse som erstatning for fergetrafikken. En løsning kan være en bro fra Horten, som så går inn i en tunell under Jeløy, for så en ny/ekstra kanalbro over mossesundet før trafikken ledes ut på E6. Dette ville kunne bidratt til å redusere trafikkbelastningen gjennom Moss sentrum betydelig, for den nye kanalbroen ville da også kunne bli benyttet av alle innbyggerne på Jeløy som skal ut på E6 sånn at de slipper å måtte kjøre gjennom sentrum, noe de må i dag. Dessverre legger de fleste andre partier i Moss opp til at vi skal beholde fergetrafikken gjennom Moss selv om vi endelig har en handlekraftig regjering som er villig til å investere og satse på samferdsel i Moss og Østlandet. Det siste og viktige skillet i byutviklingsspørsmålet som skiller Moss FrP fra de øvrige partiene i bystyret er synet på bompenger. Det å mure Moss inne med 12-15 bomstasjoner vil være uheldig på flere områder. For det første er bompenger særdeles usosialt og rammer de med svak økonomi hardest. Det vil også skape ytterligere utfordringer for handelen i Moss hvis en innbygger på Jeløy eller Mosseskogen skal måtte betale f.eks. 60 kr (30 hver vei) for å handle i Moss sentrum. Dessverre velger de øvrige partiene i bystyret å «dysse» ned denne saken før valget sånn at vi ikke får en ordentlig debatt rundt dette til tross for at saken skal avgjøres av Moss bystyre like etter valget. Moss FrP vil aldri akseptere bompeng

Goto Top