Forslag for å bedre økonomien i Moss

Forslag for å bedre økonomien i Moss

Moss kommune sin økonomi er som kjent meget dårlig. Kommunen ligger ann til et underskudd på hele 14 millioner i 2010. Kommunen har dessverre gått med driftsunderskudd i mange år uten at flertallspartiene AP, SV og Rødt har tatt grep. De har etter min mening droppet å være politikere som skal styre kommunen og ta ansvar for driften. De har heller valgt å la administrasjonen styre utifra uklare politiske signaler. Jeg er helt enig med de som hevder at Moss kommune får for få inntekter og at den rødgrønne Regjeringen sulteforer Moss kommune, noe som går utover tjenestene til innbyggerne.

Men uavhengig av dette så kan vi som lokalpolitikere ikke sørge for større overføringer fra staten, vi må forholde oss til de rammebetingelsene vi faktisk har. Det er da veldig tydelig at kommunen bruker mer penger enn kommunen har og vi må derfor redusere utgiftene til kommunen. Dette har Fremskrittspartiet gjort i samtlige av våre budsjettforslag i opposisjon. Det er et paradoks at samtlige opposisjonspartier har valgt å bruke mindre penger enn posisjonspartiene siden 2003. Dette med tanke på at mange hevder at partier i opposisjon bare lover og lover ting de ikke kan følge når de en gang kommer i posisjon.

I dag er det Bystyremøte i Moss og på vegne av Fremskrittspartiet legger jeg frem flere forslag som vi mener er nødvendig for å få økonomien under kontroll. Disse forslagene vil ikke løse problemet, men vil være en viktig bidragsyter.

  • Formannskapet skal motta avviksrapporter fortløpende.
  • Fom. 21. September legges følgende utvalg ned:

–       SOK

–       MISA

–       H/S

–       Kontrollutvalget etter alkoholloven

–       Eierstyret for by og industrimuseet

–       Omstillingsutvalget

            Nedleggelsen gjelder ut året og Bystyret tar en totalvurdering av den politiske strukturen i budsjettbehandlingen desember 2010. Alle fullmakter utvalgene har fått delegeres til formannskapet. For å sikre de ansatte sine muligheter for å bli hørt, inviteres de ansatte sine organisasjoner til å legge frem sine synspunkter ved starten av hvert formannskapsmøte.

  • Moss kommune fortsetter nedbemanningen. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en sak som fremmes for politisk behandling der kommunen åpner for å innføre sluttpakker og i ytterste konsekvens oppsigelser. Dette for å få en smidig nedbemanning der det er mulig. Tjenester direkte rettet mot innbyggerne innen skole, pleie og omsorg skal søkes skjermet.
  • Kommunen skal føre et helhetlig regnskap som viser alle de økonomiske konsekvensene ved mottak av flyktninger. Kommunens utgifter i forbindelse med asylmottakene i byen skal også tas med. Regnskapet skal ta for seg inntekter og utgiftene over en 10 års periode etter at personen har flyttet til Moss. Alle inntekter og utgifter som lønn, tilskudd, skole, helse, NAV, familiegjenforening etc. skal føres. Dette for å ha et bedre beslutningsgrunnlag når Bystyret skal avgjøre antall kommunen skal ta imot.
  • Rådmannen legger frem i førstkommende formannskapsmøte en oversikt over samtlige organisasjoner/foreninger kommunen er medlem av og som kan gi økonomisk besparelse ved utmeldelse for kommunen
  • Alle bestillinger og utredninger fra politikere må godkjennes av den enkelte gruppeleder. Partiene oppfordres til å begrense seg til utredninger som er absolutt nødvendig.
  • Rådmannen bes om å forberede konkurranseutsetting av flere tjenester. Endelig vedtak fattes i budsjettbehandlingen desember 2010

Har du synspunkter eller forslag på andre forslag så kom gjerne med de i kommentarfeltet under.

Goto Top