100 gode og hektiske dager

100 gode og hektiske dager

100 gode og hektiske dager

Det er nå 100 dager siden landet fikk en ny regjering der Fremskrittspartiet for første gang er med. I politikken har man alltid hatt en gentlemen’s agreement om at regjeringen skal få arbeidsro de første 100 dagene sånn at de skal kunne sette seg godt inn i sakene og være forberedt. Denne fredningstiden har opposisjonen i all hovedsak fulgt i alle år i Norge, med unntak av denne gangen. Det var ventet, da FrP alltid har vært omstridt og blitt behandlet annerledes enn alle andre partier. Til tross for at opposisjonen fra første sekund gikk til angrep på alt fra tidligere arbeidsgivere statsrådene hadde hatt til at regjeringen ikke har fått gjennomført alt de ønsker etter noen få uker i regjering.

Jeg husker godt de 100 første dagene til den rødgrønne regjeringen og de klarte på den tiden å kjøpe en strand på Huk i Oslo noe de mente var en stor seier de første 100 dagene av deres regjeringstid. Dagens FrP/H regjering er en midretallsregjering og FrP får heller ikke gjennomført alt vi ønsker da vi ikke har flertall, men her er en liten oversikt over hva vi har fått til de første 100 dagene:

SKATT/AVGIFT

 • Fjernet arveavgiften
 • Redusert formueskatten
 • Redusert inntektsskatten for både bedrifter og enkeltpersoner
 • Utvidet BSU ordningen
 • Redusert noe på bilavgiftene, bla. ved import av biler
 • Totalt er skattene redusert med 7 milliarder kroner

SAMFERDSEL

 • Tidenes økning av veibudsjettet
 • Tidenes satsing på både investering, men også vedlikehold av jernbanen
 • Fjernet flere bomstasjoner(har ikke fått fjernet alle da kun FrP ønsker det)
 • Begynt arbeidet med å redusere byråkrati og planleggingstid på vei og jernbaneprosjekter
 • Strammet inn regelverket for utenlandske vogntog sånn at man får tryggere veier

HELSE/OMSORG

 • Stoppet nedlegging av lokalsykehus
 • Styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner for å redusere ventetiden og bedre kvaliteten
 • I større grad tatt i bruk ledig kapasitet hos private aktører på statens regning for å redusere køene og øke valgfriheten
 • Økt tilskudd til sykehjemsplasser/heldøgns pleie/omsorgsplasser
 • Styrket rustjenesten bla. ved å øremerke 343 millioner kroner til dette

SKOLE/UTDANNING

 • Styrker kvaliteten i barnehagene. Tiden der man kun tenker antall plasser og ikke kvalitet er forbi
 • Satt i gang tidenes etter og videreutdanning av lærerne for å gjøre gode lærere enda bedre
 • Styrket yrkesfagene og realfagene i skolen
 • Begynt å fjerne forskjellsbehandlingen av private vs kommunale barnehager

JUSTIS/INNVANDRING:

 • Økt antall tvangsreturer av illegale asylsøkere sånn at minst 6 700 blir kastet ut i år, kriminelle skal prioriteres
 • Økt antall folk i politiet
 • Skaffet 88 nye fengselsplasser bla. ved at enkelte fanger må bo på dobbeltrom. Bedre at kriminelle må det enn eldre på sykehjem
 • Styrket arbeidet mot radikalisering i bla. innvandrermiljøene

ARBEID/SOSIAL:

 • Begynt arbeidet med å avbyråkratisere NAV og gjøre NAV mer brukervennlig/mindre stivbent
 • Økt antall tiltaksplasser for funksjonshemmede. Dette gjør at flere som i dag er utenfor arbeidslivet kan komme innenfor
 • Bedret rammevilkårne for næringslivet sånn at prognosene nå viser at vi sannsynligvis øker antall arbeidsplasser i 2014 med hele 31 000

Dette er bare noe av det som står på «skrytelisten». Mange av oss er utålmodige og ønsker langt mer, men jeg er veldig fornøyd med det regjeringen har fått til de første 100 dagene og jeg gleder meg til fortsettelsen med å modernisere, avbyråkratisere og gjøre Norge enklere og bedre for folk flest.

Goto Top